info@analyticsindiamag.com +91-95389 89028, +91-96325 33477

Prathamesh Karmalkar

Principal Data Scientist at MerckShare

Prathamesh Karmalkar